Join the change

HR Development Platform

ประเมิน 360 องศา

ประเมิน KPI

แบบสำรวจ องค์กร

ลงเวลาเข้างาน

Access Module

Employees
Admin Company

What’s Favpo

Favpo : เครื่องมือบริหารคนทำงานด้วย การประเมินและพัฒนาคนบนระบบดิจิตอล ใช้งานบนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นบนมือถือ

HR Today

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทองของ ”ข้อมูล” ด้วยการนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายไปใช้ประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทางธุรกิจข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรให้ความสนใจ เพราะลูกค้านำมาซึ่งรายได้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลของพนักงานก็มีความสำคัญ ในฐานะผู้ส่งมอบผลงานออกสู่ลูกค้า เราจึงตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรจะบริหารข้อมูลที่อยู่ในตัวของพนักงานได้ อันนำไปสู่การบริหารผลงานที่จะส่งต่อไปถึงลูกค้าขององค์กรประเมิน 360 องศา

การสร้างแบบประเมินเพื่อประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง สมรรถนะ (Competency) ศักยภาพ (Potential) ผลการปฏิบัติงาน (Performance)

Day Quest

ความถนัดในการเรียนรู้(Learning Style) แรงจูงใจ (Motivation) รูปแบบวิธีสื่อสาร (Level of Focus)กรอบความคิด (Mindset)ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values)

ประเมิน KPI

การสร้างแบบประเมิน KPI และการวัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน อาจวัดเป็นตัวบุคคลหรือเป็นทีมเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ ผลของการกระทำ หรือความ สามารถของ คนทีอยู่ในทีม

แบบสำรวจ

ทำการสำรวจคุณภาพชีวิตของพนักงานความพึงพอใจในการทำงาน ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรค่านิยมองค์กร

ลงเวลาเข้างาน

โปรแกรมลงเวลาเข้างาน เราสามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานและบันทึกการทำงานในแต่ละวันได้ ระบบจะสรุปออกเป็นรายงาน

OKR

Objective Key Result คือ การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์กร โดย การกำหนด Objective ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำให้สำเร็จ จากนั้นกำหนด Key Result หรือผลลัพธ์ที่ต้องการวัดผลของการทำงาน


Favpo Logic

PEOPLE ANALYTICS transform performance management and talent development into employee engagement which employees feel passionate about their jobs and are committed to the organization.


เก็บข้อมูล ที่เกี่ยวกับความสามารถของพนักงาน การให้คุณค่ากับงาน แรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงวิธีในการปฏิบัติงานและสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
วิเคราะห์ สิ่งที่พนักงานคนหนึ่งมี ได้แก่ ทักษะ วีคิด สมรรถนะการทำงาน ความถนัด จุดอ่อน จุดแข็ง และคุณสมบัติของพนักงานรายบุคคลในแต่ละองค์กร
นำเสนอ ข้อมูลของพนักงานรายบุคค ที่รวมเป็นภาพสมรรถนะขององค์กร
แนะนำวิธีพัฒนา โดยระบบจะบอกแนวโน้มและลักษณะงานที่เหมาะกับความถนัดของพนักงานแต่ละคน
สร้างสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาตนเองตามวิธีที่ตนเองถนัด


ประโยชน์ที่ได้กับองค์กร


ข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคน สามารถนำไปบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ โดย

  • เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน
  • ลดเวลา และขั้นตอนการทำงานของแผนก HR
  • สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อการ “เลือกคนที่ใช่”
  • สะท้อนภาพความเป็นจริงขององค์กร ผ่านพนักงานทุกคน

Performance Management (Competency-based)

Favpo จึงถูกออกแบบให้แก้ปัญหาและพัฒนาคนทำงาน โดยมี 4 FunctionsFavpo on mobile

เราเชื่อว่า “ความคิดสร้างการเปลี่ยนแปลง” งานที่เราทำคือ งานพัฒนาความคิดคน พัฒนาองค์กร ทำให้คนที่พบเราได้ก้าวหน้าทั้งภายในตัว ความคิด ความภาคภูมิใจ ส่งสู่ผลภายนอก ครอบครัว การงานและสังคม เกิดคำถามขึ้นกับตัว “เราจะส่งผ่านความเชื่อและงานของเราให้ผู้คนได้อย่างไร”