About Us

About Favpo 10.12.18เราเชื่อว่า “ความคิดสร้างการเปลี่ยนแปลง” งานที่เราทำคือ งานพัฒนาความคิดคน พัฒนาองค์กร ทำให้คนที่พบเราได้ก้าวหน้าทั้งภายในตัว ความคิด ความภาคภูมิใจ ส่งสู่ผลภายนอก ครอบครัว การงานและสังคม เกิดคำถามขึ้นกับตัว “เราจะส่งผ่านความเชื่อและงานของเราให้ผู้คนได้อย่างไร”

Favpo จึงเกิดขึ้นมาจากความเชื่อและการทำงานของเรา ที่เพิ่มขึ้นคือความหวังให้ผู้คนได้ฝึกฝนความคิด ทบทวนตัวเอง ทำให้ดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น ให้ผลงานที่ดีขึ้นและสร้างสังคมให้ดีขึ้น

นอกจากความเชื่อของเราแล้ว จากประสบการณ์ทำงานยังพบว่าองค์กรพบปัญหาของการพัฒนาคนเหมือน ๆ กัน คือ

High Cost
ในการพัฒนาและประเมินคนทำงาน

Doubt
พัฒนาคนไปแล้วได้อะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่าคนดีขึ้น ไม่มี evidence base ที่เก็บข้อมูลความก้าวหน้ารายบุคคล

Generalize
มองคนแบบเหมารวม จึงทำพัฒนาแบบ one for all one for

Favpo จึงถูกออกแบบให้แก้ปัญหา โดยมี 3 Functions

Day Quest: Personal Development

เมื่อคุณได้อ่านคำถาม กระบวนการคิดจะถูกฝึกฝน ด้วยศาสตร์แห่งการ Coach และการฝึกฝนพฤติกรรม จากการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้ Favpo พบว่า คำถามทำให้เกิดการฉุกคิด ตรึกตรอง ทบทวนตัวเอง สนับสนุนการทำงานและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• Favpo จะส่ง Coaching Question ให้คุณทุกวัน
• Favpo จะนำคำตอบนั้นมาวิเคราะห์ให้คุณได้มองเห็นความเป็นตัวคุณ หรือ Personal Insight
• Day Quest Report สรุปเป็น Personal Report ในทุกเดือน


Buddy Growth together : Pair Development

การมี Buddy เสมือนการมีเพื่อนร่วมทาง จะเกิดความรู้สึกอุ่นใจ สนับสนุนระหว่างการเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ รวมถึงคำปรึกษา วิธีการไปถึงเป้าหมายร่วมกัน ให้การเดินทางสู่เป้าหมายมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• Favpo ใช้กระบวนการพัฒนาแบบ Buddy หรือ 1:1 Supporter
• Favpo ให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและกำหนดคุณลักษณะของเพื่อนที่คุณต้องการ
• คุณสามารถค้นหาคุณลักษณะ Buddy ที่คุณต้องการ เลือก หรือ เชิญ เข้ามาเป็น Buddy
• Favpo มีระบบกระตุ้นการเดินทางด้วย Coaching Dialogue
• คุณจะได้เห็นการบันทึกการเดินทางสู่เป้าหมาย ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จ/ล้มเหลว ที่เกิดขึ้น


Evaluation : Performance Management

ประสบการณ์ของการประเมินผลชั้นยอดเกิดจากความเข้าใจและปรารถนาดีต่อผู้ถูกประเมินเพื่อการพัฒนาในระดับที่ดียิ่งขึ้นไป ระบบประเมินผลแบบ 360 องศา บนพฤติกรรมแห่งอนาคต ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมอันพึงปรารถนา เป็นสิ่งที่คุณออกแบบเองได้
• Favpo ออกแบบให้ผู้ดูแลการประเมินสามารถออกแบบการประเมินได้โดยง่าย
• Favpo ให้คุณคัดเลือกตัวชี้วัดในลักษณะการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับองค์กร
• Favpo ให้คุณจัดการประเมินได้ทั้งในรูปแบบกลุ่ม แบบเดี่ยว ตั้งแต่ 1 – 360 องศา
• Favpo แสดงผลการประเมินแบบ Real time และ
• คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาการประเมินด้วยการจ่ายแบบรายคน

Favpo
“People Analytic Platform where Thinking can be Train with Virtual Brain” แพลทฟอร์มพัฒนาศักยภาพการคิดของคนในศตวรรษที่ 21