T26ออนชัย แสนนาวา
22 April 2019
Image Description

My group

วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องพรสวรรค์ของตนเอง ได้รู้จุดแข็งที่ควรพัฒนาและจุดอ่อนของตัวเองที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้วิธีรับมือกับปัญหาที่ตัวเองก่อโดยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อมีการจับกลุ่มทำงานเป็นทีม ทำให้สะท้อนเห็นปัญหาของแต่ละคนได้ชัดเจน และแต่ละคนช่วยกันหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องของกันและกัน เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนกลับมาที่ตัวเราได้ชัดขึ้น ซึ่งแต่ก่อนเป็นคนไม่ชอบการทำงานกลุ่มเลย และวันนี้ทำให้เราเปลี่ยนความคิดชอบการทำงานกลุ่มขึ้นมา ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกัน