T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
3 May 2019
Image Description

สิ่งที่ต้องรักษาไว้

3/5/62
สิ่งที่ต้องรักษาไว้

ภาพนี้ฉากด้านหลังเป็นวัดพระแก้วมรกต อากาศกรุงเทพช่วงนี้ แม้จะเต็มไปด้วยความร้อนระอุ (เหงื่อไหลเหมือนอาบน้ำตลอดเวลา หน้าแต่งเหมือนไม่ได้แต่ง😅) แต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของของการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

🇨🇷ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์ที่ฉันรู้จักมาเกือบทั้งตลอดชีวิตของฉันคือพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่9

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นประโยคที่คุ้นหูและได้ยินกันบ่อยมาก เนื่องจากเป็นบรมราชโองการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้แก่ชาวไทย พระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านยังทรงเป็น ต้นแบบแห่งความดี ที่หลายคนอยากทำตาม รวมถึงตัวฉันเองด้วย ที่พยายามฝึกฝนตนให้เป็นคนดี เริ่มทีละเล็กทีละน้อยจากตนเอง เปลี่ยนแปลงจาก1คนเป็น2คน ไปเรื่อยๆ 👫👭👬

เช่น มีความรู้ดีแล้ว ต้องมีศีลธรรมด้วย การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายแก่สังคม”

การเปลี่ยนรัชสมัยเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ เป็นไปตามกาลเวลา วิธีที่ดีกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงคือ ตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต แต่สิ่งที่จะพวกเราจะต้องรักษาไว้และพัฒนายิ่งขึ้นคือ คุณงามความดี คุณธรรมจริยธรรม เพราะเมื่อเป็นคนดี ย่อมช่วยเสริมสร้างประเทศชาติให้เจริญขึ้นอย่างยั่งยืนได้🇨🇷

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🏻

Link ต้นแบบแห่งพลังความดีที่พ่อให้

Link