สิ่งที่ต้องรักษาไว้

T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
3 May 2019
Image Description

สิ่งที่ต้องรักษาไว้


3/5/62
สิ่งที่ต้องรักษาไว้

ภาพนี้ฉากด้านหลังเป็นวัดพระแก้วมรกต อากาศกรุงเทพช่วงนี้ แม้จะเต็มไปด้วยความร้อนระอุ (เหงื่อไหลเหมือนอาบน้ำตลอดเวลา หน้าแต่งเหมือนไม่ได้แต่ง😅) แต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของของการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10

🇨🇷ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์ที่ฉันรู้จักมาเกือบทั้งตลอดชีวิตของฉันคือพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่9

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นประโยคที่คุ้นหูและได้ยินกันบ่อยมาก เนื่องจากเป็นบรมราชโองการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้แก่ชาวไทย พระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านยังทรงเป็น ต้นแบบแห่งความดี ที่หลายคนอยากทำตาม รวมถึงตัวฉันเองด้วย ที่พยายามฝึกฝนตนให้เป็นคนดี เริ่มทีละเล็กทีละน้อยจากตนเอง เปลี่ยนแปลงจาก1คนเป็น2คน ไปเรื่อยๆ 👫👭👬

เช่น มีความรู้ดีแล้ว ต้องมีศีลธรรมด้วย การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายแก่สังคม”

การเปลี่ยนรัชสมัยเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ เป็นไปตามกาลเวลา วิธีที่ดีกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงคือ ตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต แต่สิ่งที่จะพวกเราจะต้องรักษาไว้และพัฒนายิ่งขึ้นคือ คุณงามความดี คุณธรรมจริยธรรม เพราะเมื่อเป็นคนดี ย่อมช่วยเสริมสร้างประเทศชาติให้เจริญขึ้นอย่างยั่งยืนได้🇨🇷

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🏻

Link ต้นแบบแห่งพลังความดีที่พ่อให้

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →