ใส่ใจเรื่องสื่อสาร ได้งานได้เป้าหมาย

T11. จันจิรา. มูลกาวิน
16 May 2019
Image Description

ใส่ใจเรื่องสื่อสาร ได้งานได้เป้าหมาย


วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ เรียนอยู่ครึ่งวันทำให้กลับมาย้อนดูเราว่าทุกวันที่เราทำงานที่ เราสื่อสารแล้วเราได้ผลลัพธ์จริงๆไหม หรือเป็นเพียงการสั่งให้เพื่อนร่วมงานทำตาม หรือขอให้เพื่อนร่วมงานร่วมมือ จริงๆแล้ว เราต้องมี 5 อย่าง(“___33)
1.รู้จักตัวเองให้ดีก่อน จะต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของเราก่อน คือถ้าหวังอยากจะให้คนอื่นแสดงท่าทีที่ดีต่อคุณอย่างไร คุณก็ควรแสดงท่าทีที่ดีต่อเขาแบบนั้น
2. เข้าใจผู้ฟัง เพราะคนแต่ละคนมีความคิดเห็น มีพื้นฐาน มี mindset มีภาพจำแตกต่างกันเราก็จะเข้าใจเค้ามากขึ้น
3. พูดให้ตรงประเด็น ชัดเจน และเจาะจง
4.ให้ความสำคัญกับภาษากาย และสีหน้าหน้าท่าทาง จะช่วยให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น
5. ฟังมากกว่าพูด อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างและถึงจุดมุ่งหมาย ก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี ถามคำถามไปบ้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจ พร้อมทั้งเปิดใจรับฟังในสิ่งต่างๆ ให้มากและไม่แสดงท่าทีปฏิเสธแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม#
.
.
.
.
.
.
.
เชื่อว่าเราทุกคนจะเป็นนักสื่อสารที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →