ดูจิตให้ใส ก่อนพูด

T 19 ปิยนุช บุญกอง
26 May 2019
Image Description

ดูจิตให้ใส ก่อนพูด


"ดูก่อน(กร) ภิกษุทั้งหลาย" เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยประสงค์ให้ผู้ฟัง รู้ตัวก่อน ไม่ให้ผู้ฟังเผลอและมีสติ เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่พุทธกาล


ก่อนนี้เมื่อได้ฟังพระเทศน์ หรือชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ได้ยินคำนี้แล้วคิดเองว่าเป็นคำกล่าวเพื่อแทนการกล่าวนามพระภิกษุ


จนกระทั่งได้ฟังธรรม และอ่านหนังสือพุทธประวัติแล้วประมวลความได้ว่า
"การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันทั้งผู้พูดและผู้ฟังคือ ต้องรู้เนื้อ รู้ตัว มีสติ ผู้พูดควรคิดก่อน ดูจิตก่อน สิ่งที่จะพูดนั้นมีประโยชน์หรือไม่ ไม่ทำร้ายผู้ฟังให้เจ็บใจหรือคิดลบ ผู้ฟังควรตั้งใจ จดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่ผู้พูดกล่าว"

ดังนี้แล้วการสื่อสารย่อมสัมฤทธิ์ผล

ธรรมะสวัสดี วันอัฏฐมีบูชา🙏🙏🙏

ดูก่อนท่านทั้งหลาย ก่อนพูดใดใด คิดก่อนพูด
#พูดดี นั้นไซร้หมายถึง พูดเรื่องจริง ไม่ปรุงแต่ง เสริมเพิ่มเติม อารมณ์ ความรู้สึก พูดเรื่องที่มีสาระ มีประโยชน์ ไม่กล่าวโทษ ว่าร้าย หรือใช้วาจาทำร้ายจิตใจผู้อื่นให้ทุกข์ใจ ถ้าต้องแจ้งข่าวร้ายควรคิด คิด และคิด ก่อนว่าจะพูดความจริงนี้ให้ผู้ฟัง ยอมรับ และเข้าใจ อย่างไร...เช่นนี้จึงเป็นการดูจิตให้ใสก่อนพูด😘😇

#ฟังดี นี้ก็สำคัญ เมื่อผู้ฟังตั้งใจฟังอย่างมีสติ หมายถึง เปิดใจกว้าง รับฟังความจริง คำที่ผู้พูดเปล่งออกมานั้นต้องการบอกอะไร จะทำให้ได้เรียนรู้ และขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้ฟังเพิ่มขึ้น💞
##เรียนรู้ ทวนคิด เปิดจิตรับฟัง เครื่องมือหนึ่งที่ควรนำมาใช้ในการสื่อสาร🌻


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →