Burnout!!!

T16 คนึงนิตย์ กรุณาดวงจิตร
30 May 2019
Image Description

Burnout!!!


วันนี้สนใจภาวะหมดไฟในการทำงานค่ะ เพราะ ไม่คิดว่าภาวะที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของเราจะกลายเป็นโรคๆนึงได้ เลยศึกษาอ่านบทความเกี่ยวกับภาวะ burnout syndrome กล่าวไว้ว่า

ที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ที่ประชุมมีมติพิจารณาให้ ‘ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ’ (Burnout) เป็นสภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (The International Classification of Diseases) หรือ ICD-11
โดยนิยามลักษณะอาการของภาวะดังกล่าวมักใช้ในบริบทของความเมื่อยล้าหมดไฟที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นผลที่เกิดจากความเครียดในการทำงานหรือการทำงานไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจจะทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าสูงขึ้น

ลักษณะอาการที่เข้าข่ายมีภาวะ Burnout นี้คือ
1. รู้สึกหมดไฟ เหนื่อยล้า พลังชีวิตหดหาย
2. มีความรู้สึกไม่อยากทำงาน ต้องการมีระยะห่างจากงานหรือมีทัศนคติเชิงลบต่องานที่เกี่ยวข้อง และ
3. ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ส่วนสัญญาณของ อาการ Burnont Symdrome
อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ไม่ถนัด, การอยู่ในสภาวะกดดัน, ไม่มีเวลาพักผ่อน ตลอดจนมีปัญหาส่วนตัวกับคนรอบข้าง นั่นเอง

ส่วนของการป้องกัน และ รักษาอาการ
การเรียนรู้วิธีที่จะรักษาสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้ไม่รู้สึกกดดันหรือต้องรับผิดชอบหนักอยู่คนเดียวมากจนเกินไป เพราะ เมื่อชีวิตงานลงตัว และแบ่งเวลาพักผ่อน รวมถึงออกกำลังกายให้แข็งแรง เพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะห่างไกลจาก Burnout Syndrome ได้ค่ะ
แต่ถ้าไม่สามารถจัดการความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง การพบจิตแพทย์ก็ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจนเกินไป เพราะอาการเหล่านี้ควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

#บันทึกเอาไว้ เผื่อเผชิญภาวะนี้จะได้หาทางแก้ไขและจัดการกับมันได้


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →