Feedback ตอนจบ...สู่การเริ่มต้น

T20 สุพาณี อำมฤคโชค
3 September 2019

Feedback ตอนจบ...สู่การเริ่มต้น


ก่อนจบโครงการ GPO Talent รุ่นที่ 1 มีเพื่อนในกลุ่มเสนอให้โค้ช Feedback เราทุกคนเพื่อจะได้ทราบว่าจุดใดที่เรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และจุดไหนที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
โค้ชให้นัดวันและเวลา เพื่อคุยตัวต่อตัว รู้สึกตื่นเต้นเล็กๆกังวลหน่อยๆเรื่อง Feedback ด้านลบ แต่เมื่อได้คุยกับโค้ชปุ้ย โค้ชแมวแล้ว รู้สึกผ่อนคลาย สบายๆ ไม่เคร่งเครียด โค้ชถามความคิดเห็นว่าจากการเข้าโครงการครั้งนี้ เห็นตัวเองพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
เห็นได้ชัดว่าตัวเอง กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก มากกว่าเดิมอย่างมาก ซึ่งเกิดจากลักษณะการฝึกอบรมทำให้เราได้คิด พูดและทำอยู่ตลอดโดยมีโค้ชเป็น Facilitator
ระยะเวลาหลายสิบปีที่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ ไม่เคยมีโครงการฝึกอบรมดีๆแบบนี้ มีเพียงแค่ฟังวิทยากรพูด สอน ให้เกิดการเรียนรู้ รับข้อมูล นำไปใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้างแล้วจบไป
แต่ครั้งนี้นอกจากการรับข้อมูล ยังได้มีการนำข้อมูลนั้นๆมาประยุกต์ใช้เพื่อทำเป็นโครงงาน IDP และ GDP ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตนเองและต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
🙏 ขอขอบคุณโค้ชทั้งสองท่าน สำหรับ Feedback และคำแนะนำที่ดีๆค่ะ
ต่อจากนี้ไปจะพยายามปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป
✌✌✌

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →