ขอบคุณ 6เดือน ที่ผ่านมา

T4 ดารินทร์ ไชยศิลปิน
9 October 2019
Image Description

ขอบคุณ 6เดือน ที่ผ่านมา


ความรู้ที่ได้จากการเข้าโครงการtalentนี้คือได้เรียนรู้จุดแข็งตัวเองว่าตัวเองเป็นนักคิดวิเคราะห์ได้เรียนรู้วิธีคิดแบบเป็นระดับขั้นตอนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน มีการคิดที่เป็นระบบขั้นตอนมากขึ้นรู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบว่าปัญหาไหนควรแก้ก่อนหลัง
ความสามารถนี้ฝึกฝนให้เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์
การพูดของตัวเองในปัจจุบันคิดว่าเป็นความสามารถยังไม่เป็นทักษะ อยากจะพัฒนาจนเป็นทักษะการสื่อสาร
ทัศนคติที่ได้จากการ เรียนtalent หกเดือนนี้คือ “ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม”เพราะว่า กว่าจะผ่านมา เปลี่ยน idp และ Gdp มาหลาย รอบ มาก
ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ได้เรียนมาทำรู้จักคิด รู้จักวางแผนแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเป็นระบบมากขึ้น มีสติมากขึ้นน มากๆ (เพื่อนรอบข้างบอกมา)
**เป้าหมายถัดไป หลังจากจบโครงการนี้คือ เป็นนักพูด และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
ขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมาจนถึงวันนี้ค่ะ ❤️👭🙏🏻

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →