T4 ดารินทร์ ไชยศิลปิน
9 October 2019
Image Description

ขอบคุณ 6เดือน ที่ผ่านมา

ความรู้ที่ได้จากการเข้าโครงการtalentนี้คือได้เรียนรู้จุดแข็งตัวเองว่าตัวเองเป็นนักคิดวิเคราะห์ได้เรียนรู้วิธีคิดแบบเป็นระดับขั้นตอนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน มีการคิดที่เป็นระบบขั้นตอนมากขึ้นรู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบว่าปัญหาไหนควรแก้ก่อนหลัง
ความสามารถนี้ฝึกฝนให้เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์
การพูดของตัวเองในปัจจุบันคิดว่าเป็นความสามารถยังไม่เป็นทักษะ อยากจะพัฒนาจนเป็นทักษะการสื่อสาร
ทัศนคติที่ได้จากการ เรียนtalent หกเดือนนี้คือ “ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม”เพราะว่า กว่าจะผ่านมา เปลี่ยน idp และ Gdp มาหลาย รอบ มาก
ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ได้เรียนมาทำรู้จักคิด รู้จักวางแผนแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเป็นระบบมากขึ้น มีสติมากขึ้นน มากๆ (เพื่อนรอบข้างบอกมา)
**เป้าหมายถัดไป หลังจากจบโครงการนี้คือ เป็นนักพูด และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
ขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมาจนถึงวันนี้ค่ะ ❤️👭🙏🏻