T10 สุธีรา กาญจนคงคา
9 October 2019

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
1.1 Self Awareness
1.2 Strength Finding
1.3 Communication for result
1.4 Collaberation
1.5 Problem solving
1.6 Design thinking
1.7 Leadership
2. ความรู้นั้นทำให้คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง
2.1 ทำให้ตระหนักรู้ตัวเอง มีสติกับสิ่งที่ทำ
2.2 รู้จุดแข็งของตัวเองที่สามารถฝึกฝนต่อยอดได้
2.3 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
2.4 สร้างความร่วมมือในองค์กรของตัวเอง
2.5 แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
2.6 ฝึกคิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ
2.7 เป็นผู้นำให้ตัวเองได้ มีวินัยมากขึ้น
3.ความสามารถอะไรที่อยากฝึกให้เป็นทักษะ
อยากฝึกความเป็นผู้นำ ผู้นำแรกที่อยากเป็นคือ เป็นผู้นำต่อตนเอง
4.ทัศนคติที่ได้
มีอุปสรรคก็เผชิญ
5. KASA ที่ได้ทำให้คุณเป็นอะไร
ทำให้เป็นคนคิดหลากหลายแง่มุม ไม่ยึดติดความคิดหรือวิธีการจัดการรูปแบบเดิม
6.เป้าหมายถัดไปของคุณคืออะไร
เป้าหมายถัดไป คือ เรียนรู้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์