สิ่งที่ได้เรียนรู้

T10 สุธีรา กาญจนคงคา
9 October 2019

สิ่งที่ได้เรียนรู้


1.ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
1.1 Self Awareness
1.2 Strength Finding
1.3 Communication for result
1.4 Collaberation
1.5 Problem solving
1.6 Design thinking
1.7 Leadership
2. ความรู้นั้นทำให้คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง
2.1 ทำให้ตระหนักรู้ตัวเอง มีสติกับสิ่งที่ทำ
2.2 รู้จุดแข็งของตัวเองที่สามารถฝึกฝนต่อยอดได้
2.3 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
2.4 สร้างความร่วมมือในองค์กรของตัวเอง
2.5 แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
2.6 ฝึกคิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ
2.7 เป็นผู้นำให้ตัวเองได้ มีวินัยมากขึ้น
3.ความสามารถอะไรที่อยากฝึกให้เป็นทักษะ
อยากฝึกความเป็นผู้นำ ผู้นำแรกที่อยากเป็นคือ เป็นผู้นำต่อตนเอง
4.ทัศนคติที่ได้
มีอุปสรรคก็เผชิญ
5. KASA ที่ได้ทำให้คุณเป็นอะไร
ทำให้เป็นคนคิดหลากหลายแง่มุม ไม่ยึดติดความคิดหรือวิธีการจัดการรูปแบบเดิม
6.เป้าหมายถัดไปของคุณคืออะไร
เป้าหมายถัดไป คือ เรียนรู้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →