บทเรียนสุดท้าย

T2 ภาณุวัฒน์ คำเหมือง
9 October 2019

บทเรียนสุดท้าย


หลังจากจบบทเรียนtalent ที่เรียนมาเกือบ 6 เดือน ผมพบว่าตัวเองได้ความรู้มากขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตัวเองมากขึ้น และนำมาใช้ในการพัฒนาตัวเอง รวมไปถึงวิธีการทำงานในองค์กร ได้พัฒนากระบวนการคิดแบบใหม่ เครื่องมือในการทำงานในองค์กร ความไปถึงการทำงานเป็นทีม
จากบทเรียนในครั้งนี้ผมคิดว่าตัวเองมีความสามารถ(Ability )ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
1. ความสามารถใบการคิดอย่างเป็นระบบ ที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าได้กลายมาเป็นskill ของตัวผมแล้ว เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งที่ต้องคิดตัวผมจะมีการคิดเป็นระบบเสมอ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์การฟัง ที่เริ่มจะจับใจความได้ดีขึ้นกว่าเดิม และเชื่อว่าสักวันมันจะกลายมาเป็น skill ที่ติดตัวผมต่อไป
"รู้ว่ามันทำไม่ได้ ก็อย่าฝืน" เป็นทัศนคติที่ผมได้จากการเรียนนี้ ในช่วงที่ผ่านมาผมได้ทำproject ขึ้นว่าซึ่งทุกคนเห็นว่ามันเป็นไปได้จึงทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะทำมันแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้ ตอนนั้นผมเลือกที่จะเปลี่ยนproject เพื่อที่จะไปต่อได้ ถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะยืน วันนี้อาจจะไม่มีอะไรมาเสนอให้ผู้บริหารฟังก็เป็นได้
ทั้งหมดของ KASA นี้ทำให้ผมมีสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิม รู้จักประเมินตัวเองว่าตนเองสามารถได้บรรลุผลสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน อะไรที่ควรปรับปรุง
และสุดท้ายเป้าหมายอนาคตที่คิดจะทำก็คือการพยายามหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่ความรู้นั้นจะกลายมาเป็นความสามารถ และทักษะใหม่ๆในอนาคตต่อไป
...บันทึกไว้ ในความทรงจำ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →