T2 ภาณุวัฒน์ คำเหมือง
9 October 2019

บทเรียนสุดท้าย

หลังจากจบบทเรียนtalent ที่เรียนมาเกือบ 6 เดือน ผมพบว่าตัวเองได้ความรู้มากขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตัวเองมากขึ้น และนำมาใช้ในการพัฒนาตัวเอง รวมไปถึงวิธีการทำงานในองค์กร ได้พัฒนากระบวนการคิดแบบใหม่ เครื่องมือในการทำงานในองค์กร ความไปถึงการทำงานเป็นทีม
จากบทเรียนในครั้งนี้ผมคิดว่าตัวเองมีความสามารถ(Ability )ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
1. ความสามารถใบการคิดอย่างเป็นระบบ ที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าได้กลายมาเป็นskill ของตัวผมแล้ว เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งที่ต้องคิดตัวผมจะมีการคิดเป็นระบบเสมอ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์การฟัง ที่เริ่มจะจับใจความได้ดีขึ้นกว่าเดิม และเชื่อว่าสักวันมันจะกลายมาเป็น skill ที่ติดตัวผมต่อไป
"รู้ว่ามันทำไม่ได้ ก็อย่าฝืน" เป็นทัศนคติที่ผมได้จากการเรียนนี้ ในช่วงที่ผ่านมาผมได้ทำproject ขึ้นว่าซึ่งทุกคนเห็นว่ามันเป็นไปได้จึงทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะทำมันแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้ ตอนนั้นผมเลือกที่จะเปลี่ยนproject เพื่อที่จะไปต่อได้ ถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะยืน วันนี้อาจจะไม่มีอะไรมาเสนอให้ผู้บริหารฟังก็เป็นได้
ทั้งหมดของ KASA นี้ทำให้ผมมีสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิม รู้จักประเมินตัวเองว่าตนเองสามารถได้บรรลุผลสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน อะไรที่ควรปรับปรุง
และสุดท้ายเป้าหมายอนาคตที่คิดจะทำก็คือการพยายามหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่ความรู้นั้นจะกลายมาเป็นความสามารถ และทักษะใหม่ๆในอนาคตต่อไป
...บันทึกไว้ ในความทรงจำ