AAR Sriphat Talent ss1 #T9

T9นันทวดี วงค์บุตร
9 October 2019

AAR Sriphat Talent ss1 #T9


ตลอดที่เข้าโครงการน้ำอ้อยได้เรียนรู้การระลึกถึงความตื่นรู้ รู้ตัวต่อทุกขณะ. ทำให้มีสติ มีสมาธิกับการจดจ่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้า. การเปิดอุปกรณ์รับสาร ณ. ขณะนั้น แล้วมาผ่านตัวกรอง ให้เกิดผลึกแห่งความคิดส่งผลต่อการกระทำและความรู้สึก ทำให้ได้รู้ว่า ความคิดคนเรานั้นน่ากลัวมาก หากตามไม่ทันความคิดแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการกระทำที่จะส่งออกไป ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้าง. การตื่นรู้ รู้ตนเองนั่น ทำให้เรามีความคิดตามลำดับ ผลดีที่ตามมาคือ หากผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมีผลกระทบต่อคนหลายคนในทางที่ดีก็จะส่งผลดี ในทางกลับกลับกัน. หากผลลัพธ์นั้นมีผลเสียกับเราเพียงเล็กน้อยแต่อาจจะส่งผลกระทบที่กว้างมากก็ได้ ดังนั้น การตระหนักรู้ตัวเองจึงเป็นจุดแรกของการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อน ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น
ความสามารถที่ได้ฝึกในโครงการ คือการนำเสนอ การนำเสนอคือการแสดงให้เห็นถึงความเก่งในตัวเรา เพราะฉะนั้น ในคลาสจึงเป็นเวทีฝึกของน้ำอ้อย จะนำเสนออย่างไรให้คนอื่นเข้าใจ พูดอย่างไรให้น่าเชื่อถือ พูดอย่างไรให้คนที่นั่งฟังดูเราพูดแบบตาไม่กระพริบ 5555 ซึ่งในคลาสนี้ก็ทำให้น้ำอ้อยมีความสามารถในการนำเสนอมากขึ้นจากเดิม ที่ไม่มีความมั่นใจเลย ดังนั้นน้ำอ้อยจึงคิดว่า ความสามารถในการนำเสนอมีมากขึ้น. แต่ ยังคงต้องพัฒนาการนำเสนอให้เป็นทักษะ. น้ำอ้อยคาดว่า คงจะมีบุคลิกที่ดีกว่านี้แน่นอน
อีกหนึ่งความสามารถที่ทำให้เป็นทักษะคือ ระเบียบวิธีคิด. ซึ่งในคลาสโค้ชจะสอนแกมบังคับให้คิด คิด คิด แล้วก็คิด. จนตอนนนี้น้ำอ้อยสามารถนำทักษะตรงนี้ไปใช้กับการเรียนและการทำงานได้ มีการใช้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ. และคิดถึงผลกระทบรอบด้าน. ทำให้เราสามารถจัดการตนเองในหลายๆเรื่องทั้งๆที่มีเวลา24ชั่วโมงเท่าคนอื่นๆ.
ส่วนทัศนคตินั้น พอเข้าโครงการมาสักครึ่งทาวน้ำอ้อยก็ได้เรียนรู้ว่า “ ตัวเราเองเนี้ยยย .. ก็ไม่ได้แน่สักเท่าไร” มีคนอื่นที่แน่กว่าเราเยอะเลย มันทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองมากๆพอกับเห็นคุณค่าคนอื่น. เคารพความคิดของตัวเองพอๆกับความคิดของคนอื่น เหมือนเราได้ให้เกียรติคนอื่นพอๆกับเราให้เกียรติตัวเอง. มีสิ่งที่เราไม่ได้รู้จริงแต่คนอื่นรู้จริง ทำให้เห็นแล้วว่า เราอยู่คนเดียวในสังคมไม่ได้ ที่สำคัญคือ การสร้างconnectionจะช่วยให้เราอยู่รอด 5555
สรุปสุดท้ายจากการเรียนรู้ KASA ได้อะไรน่ะเหรอ??? 555 ตอบเลยว่า. มันทำให้เป็นตัวเรามากขึ้นไงงงง 😬
น้ำอ้อยรู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าจริงๆแล้ว ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร และบางครั้ง เราก็ไม่ได้ถูกใจไปหมดทุกสิ่ง จริงๆนะ. ดังนั้น ทัศนคติสำคัญ. มันหายากนะ. คุณลักษณะหาได้ง่าย. คุณสมบัติหาได้ง่าย. แต่ ทัศนคติ. ไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่าย. พอเข้าโครงการนี้แล้ว. ทัศนคติไม่ได้เปลี่ยนทันที แต่พอซึมซับไปเรื่อยๆ. ก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติ 5555 ซึ่งมันเป็นประตูเปิดของการเรียนรู้เลยนะ. พอประตูเปิด เราก็อยากรู้ พออยากรู้ก็ได้หา. หาแล้วก็ได้ความรู้. แล้วก็เริ่มคนหาความสามารถ ชอบหรือไม่ชอบ. เมื่อเราชอบมันก็พัฒนาเป็นทักษะ. การมีทักษะนั้น คนอื่นก็ขโมยไปไม่ได้ด้วย555
สุดท้ายจริงๆแล้ว เป้าหมายต่อไปของน้ำอ้อยคือ เร่งทำ วิจัยให้เสร็จ มันคือประตูความฝันที่ทำให้เราไปต่อ. ... ลุยยยย 🙌🏻
T9 น้ำอ้อย🌸

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →