T6 ปิยนันท์ สุกสี
9 October 2019

Tallent Summarize

ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ในด้านความคิด ความรู้ และทักษะ โดยได้มีโอกาสในการฝึกทักษะการฟัง การถาม และการจับประเด็น ในการเรียนครั้งนี้ทำให้ค้นพบความสามารถที่เด่นชัดในด้านการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพิ่มทักษะการพูดและการสือสาร ความสามารถที่ยังไม่เป็นทักษะคือความสามารถในการจับประเด็น
ทัศนะคติที่ได้ระหว่างเรียนคือ คนฉลาดจะเลือกคนทำงานเป็น
เป้าหมายต่อไปในอนาคตคือ นำความสามารถที่ได้ไปใช้ในงาน และใช้ในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
จากการเรียนในครั้งนี้ทำให้เราเป็นคนกล้าคิด ได้ฝึกการpresent และรู้จักหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการทำ project IDP และ GDP ของตนเอง
หลังจากเรียนจบ plan นำ project ไปขยายผลทั้งองค์กรต่อไปค่ะ