T16 คนึงนิตย์ กรุณาดวงจิตร
9 October 2019

สรุป

1.สรุปความรู้ที่ได้
จากการเรียนtalent ได้รู้จักตนเองมากขึ้น รู้จุดอ่อนจุดแข็งทั้งของตนเองและคนอื่น ทำให้ เลือกเข้าหาให้เหมาะสมกับงานและเหมาะกับตนเอง ในกลุ่มการทำงานกลุ่มหนึ่งๆควรจะมีลักษณะของคนแตกต่างกัน ในนั้นต้องมีผู้นำ ผู้ปฏิบัติ ผู้ไกล่เกลี่ย และคนที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารเพื่อประสานงานกับกลุ่มอื่นๆหรืองานอื่นๆได้
เรียนรู้การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ การร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อผลลัพธ์ใหม่ๆ ภาวะความเป็นผู้นำในแต่ละแบบ
เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้คิดอะไรแต่ละอย่างช้าลง เพราะต้องprocessก่อน ทำให้ได้ทบทวนความคิดตัวเอง ไม่ทำอะไรตามอารมณ์
2.ความรู้นั้นทำให้คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง
คิดเป็นระบบ. มีprocessในการคิด
ฟัง ตั้งใจฟังจับประเด็นได้
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
มีวินัยขึ้น
มีความตระหนักรู้ในตัวเอง มีสติ
สามารถทำงานเป็นทีมได้
ีิ
3.ความสามารถอะไรได้ฝึกฝนเป็นทักษะ
-ความสามารถในการปรับตัว
4.ความสามารถอะไรที่ยังไม่เป็นทักษะ
การพูดัสื่อสารยังไม่มีประสิทธภาพ
5.ทัศนคติที่ได้
ไม่มีใครแก่เกินเรียน
6.สรุปทั้งหมดนี้ทำให้คุณเป็นอะไร
เป็นคนที่คิดเป็นระบบ มีกระบวนการคิดมากขึ้น ไม่ใช้อารมณ์เหมือนแต่ก่อน เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
7.เป้าหมายถัดไป
ตั้งใจทำงานช่วยองค์กร