สรุป

T16 คนึงนิตย์ กรุณาดวงจิตร
9 October 2019

สรุป


1.สรุปความรู้ที่ได้
จากการเรียนtalent ได้รู้จักตนเองมากขึ้น รู้จุดอ่อนจุดแข็งทั้งของตนเองและคนอื่น ทำให้ เลือกเข้าหาให้เหมาะสมกับงานและเหมาะกับตนเอง ในกลุ่มการทำงานกลุ่มหนึ่งๆควรจะมีลักษณะของคนแตกต่างกัน ในนั้นต้องมีผู้นำ ผู้ปฏิบัติ ผู้ไกล่เกลี่ย และคนที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารเพื่อประสานงานกับกลุ่มอื่นๆหรืองานอื่นๆได้
เรียนรู้การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ การร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อผลลัพธ์ใหม่ๆ ภาวะความเป็นผู้นำในแต่ละแบบ
เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้คิดอะไรแต่ละอย่างช้าลง เพราะต้องprocessก่อน ทำให้ได้ทบทวนความคิดตัวเอง ไม่ทำอะไรตามอารมณ์
2.ความรู้นั้นทำให้คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง
คิดเป็นระบบ. มีprocessในการคิด
ฟัง ตั้งใจฟังจับประเด็นได้
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
มีวินัยขึ้น
มีความตระหนักรู้ในตัวเอง มีสติ
สามารถทำงานเป็นทีมได้
ีิ
3.ความสามารถอะไรได้ฝึกฝนเป็นทักษะ
-ความสามารถในการปรับตัว
4.ความสามารถอะไรที่ยังไม่เป็นทักษะ
การพูดัสื่อสารยังไม่มีประสิทธภาพ
5.ทัศนคติที่ได้
ไม่มีใครแก่เกินเรียน
6.สรุปทั้งหมดนี้ทำให้คุณเป็นอะไร
เป็นคนที่คิดเป็นระบบ มีกระบวนการคิดมากขึ้น ไม่ใช้อารมณ์เหมือนแต่ก่อน เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
7.เป้าหมายถัดไป
ตั้งใจทำงานช่วยองค์กร

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →