T3 ศิริพร
9 October 2019

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Project Talent

ความรู้ที่ได้จากการเข้าโครงการ คือ
การได้เปิดสมองคิด วิเคราะห์ ถึงแม้จะยังวิเคราะห์ได้ไม่เก่ง แต่ก็ได้ฝึกคิด ได้เปิดโลกกว้าง อะไรที่ไม่รู้ยังมีอีกมาย ที่ต้องกลับไปหาคำตอบเพิ่ม การเรียนรู้ และรู้จักตัวเอง เพื่อนำมาพัฒนาตัวเอง
ความรู้ที่ได้ สามารถนำไปพัฒนาตัวเอง ในเรื่อง การกล้าแสดงออก กล้าพูด การคิดวิเคราะห์
ระหว่างทางที่เรียนความสามารถในเรื่องการพูดยังไม่เก่งมากพอ ที่จะทำให้เกิดทักษะในการพูดได้
ทัศนคติที่ได้ในระหว่างเรียน คือ ต้องเก่ง
KASA ที่ได้ คือ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับ นำไปปรับทัศนคติเดิม เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เป้าหมายถัดไป คือ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดดเด่น และแตกต่าง