สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Project Talent

T3 ศิริพร
9 October 2019

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Project Talent


ความรู้ที่ได้จากการเข้าโครงการ คือ
การได้เปิดสมองคิด วิเคราะห์ ถึงแม้จะยังวิเคราะห์ได้ไม่เก่ง แต่ก็ได้ฝึกคิด ได้เปิดโลกกว้าง อะไรที่ไม่รู้ยังมีอีกมาย ที่ต้องกลับไปหาคำตอบเพิ่ม การเรียนรู้ และรู้จักตัวเอง เพื่อนำมาพัฒนาตัวเอง
ความรู้ที่ได้ สามารถนำไปพัฒนาตัวเอง ในเรื่อง การกล้าแสดงออก กล้าพูด การคิดวิเคราะห์
ระหว่างทางที่เรียนความสามารถในเรื่องการพูดยังไม่เก่งมากพอ ที่จะทำให้เกิดทักษะในการพูดได้
ทัศนคติที่ได้ในระหว่างเรียน คือ ต้องเก่ง
KASA ที่ได้ คือ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับ นำไปปรับทัศนคติเดิม เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เป้าหมายถัดไป คือ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดดเด่น และแตกต่าง

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →