Take Home Massage Tิิัี่ี

T15 สุรชัย ใจคำมา
9 October 2019

Take Home Massage Tิิัี่ี


สู่ชีวิตจริง ในวันที่ไม่มีโค้ช
การเรียนรู้ควรจะเริ่มต้นด้วยความ “อยาก” อาจจะเพื่อการเติมเต็ม ความสงสัย ท้าทายตัวเอง และอีกมากมาย การเรียนรู้ เกิดจากการรับสาร ผ่านกระบวนการอันสลับซับซ้อนของสมองทั้ง กลั่นกรอง เชื่อมโยง มโรธรรมสำนึก จนเกิดการแสดงออก เกิดพฤติกรรม เกิดความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง คือ พัฒนาตัวเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร คือ พัฒนาองค์กร
ในระหว่างการเรียนในโครงการมีกิจกรรมที่จะต้องเปลี่ยนจากการเรียนรู้(Lernning)ไปเป็นกิจกรร(Action)ผ่านการทำProject IPD หรือ GDP ในระหว่างทำงานนั้นข้าพเจ้าใช้ความสามารถในการคิดหาแนวทาง กิจกรรม เพื่อตีโจทย์ของปัญหา มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เสนอความคิด แนะในสิ่งที่พวกเขาถนัดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุด
จากความสามารถในการประสานงาน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน จนได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพบรรลุในหลายเป้าหมายก่อให่เกิดทักษะการประสานงานและการสื่อสาร แต่ในการทำงานเมื่อเกิดปัญหา ข้าพเจ้ายังสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหายังไม่ลึก ไม่ครอบคลุม จึงทำให้บางครั้งกิจกรรม หรือกระบวนการแก้ไขปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำไปพัฒนาต่อไป
ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่คิดเชิงลึก ชัดเจน ทุกคำตอบต้องมีที่มาก ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง จึงทำให้ใช้ระยะเวลานาน และไม่ให้ความสำคัญมากพอกับเปเาหมาย ดังนั้นทัศนคติที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าหลังจากเรียนคือ”เป้าหมายเราทำได้!!!!!!”
เป้าหมายคือ ข้าพเจ้าจะใช้ องค์ความรู้ เครื่องมือแนวคิด ในการพัฒนาตัวเองและองค์กรต่อไป

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →