T15 สุรชัย ใจคำมา
9 October 2019

Take Home Massage Tิิัี่ี

สู่ชีวิตจริง ในวันที่ไม่มีโค้ช
การเรียนรู้ควรจะเริ่มต้นด้วยความ “อยาก” อาจจะเพื่อการเติมเต็ม ความสงสัย ท้าทายตัวเอง และอีกมากมาย การเรียนรู้ เกิดจากการรับสาร ผ่านกระบวนการอันสลับซับซ้อนของสมองทั้ง กลั่นกรอง เชื่อมโยง มโรธรรมสำนึก จนเกิดการแสดงออก เกิดพฤติกรรม เกิดความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง คือ พัฒนาตัวเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร คือ พัฒนาองค์กร
ในระหว่างการเรียนในโครงการมีกิจกรรมที่จะต้องเปลี่ยนจากการเรียนรู้(Lernning)ไปเป็นกิจกรร(Action)ผ่านการทำProject IPD หรือ GDP ในระหว่างทำงานนั้นข้าพเจ้าใช้ความสามารถในการคิดหาแนวทาง กิจกรรม เพื่อตีโจทย์ของปัญหา มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เสนอความคิด แนะในสิ่งที่พวกเขาถนัดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุด
จากความสามารถในการประสานงาน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน จนได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพบรรลุในหลายเป้าหมายก่อให่เกิดทักษะการประสานงานและการสื่อสาร แต่ในการทำงานเมื่อเกิดปัญหา ข้าพเจ้ายังสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหายังไม่ลึก ไม่ครอบคลุม จึงทำให้บางครั้งกิจกรรม หรือกระบวนการแก้ไขปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำไปพัฒนาต่อไป
ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่คิดเชิงลึก ชัดเจน ทุกคำตอบต้องมีที่มาก ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง จึงทำให้ใช้ระยะเวลานาน และไม่ให้ความสำคัญมากพอกับเปเาหมาย ดังนั้นทัศนคติที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าหลังจากเรียนคือ”เป้าหมายเราทำได้!!!!!!”
เป้าหมายคือ ข้าพเจ้าจะใช้ องค์ความรู้ เครื่องมือแนวคิด ในการพัฒนาตัวเองและองค์กรต่อไป