Final talent group

T17สุทธิรัตน์ ลักษณะ
9 October 2019

Final talent group


ตลอดละยะเวลา6เดือนในCourse Talentความรู้ที่ได้จากการเรียนในCourseนี้คือการเปลียนแปลงตัวเองทางด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเปิดอุปกรณ์ ความเป็นผู้นำ รวมถึงทักษะต่างๆที่เรายังไม่มีหรือเราต้องพัฒนาต่อและที่สำคัญทีสุดคือการรู้จักตนเองว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนและเหมาะสมสำหรับการมาเรียนครั้งนี้แล้วหรือยังและนอกจากความรู้ที่ได้แล้วคือมิตรภาพระหว่างหน่วยงาน ความจริงใจที่มีให้กันตลอด6เดือนที่ผ่านมาขอบคุณCoachที่คอยสนับสนุนให้เห็นศักยภาพของตัวเองและจากบทเรียนในครั้งนี้คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการพูดและอยากพัฒนาให้เป็นทักษะที่พูดให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับและคล้อยตามในส่วนของทัศนคติที่ได้จากการเรียนคือ"ปัญหาคือโอกาส"เพราะเชื่อว่าหากไม่มีปัญหาให้เรามาแก้ไขเราก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือขยายศักยภาพตัวเราต่อไป
เป้าหมายต่อไปหลังจากนี้นำจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวเราพัฒนาหอผู้ป่วยและองค์กรต่อไป

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →