T17สุทธิรัตน์ ลักษณะ
9 October 2019

Final talent group

ตลอดละยะเวลา6เดือนในCourse Talentความรู้ที่ได้จากการเรียนในCourseนี้คือการเปลียนแปลงตัวเองทางด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเปิดอุปกรณ์ ความเป็นผู้นำ รวมถึงทักษะต่างๆที่เรายังไม่มีหรือเราต้องพัฒนาต่อและที่สำคัญทีสุดคือการรู้จักตนเองว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนและเหมาะสมสำหรับการมาเรียนครั้งนี้แล้วหรือยังและนอกจากความรู้ที่ได้แล้วคือมิตรภาพระหว่างหน่วยงาน ความจริงใจที่มีให้กันตลอด6เดือนที่ผ่านมาขอบคุณCoachที่คอยสนับสนุนให้เห็นศักยภาพของตัวเองและจากบทเรียนในครั้งนี้คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการพูดและอยากพัฒนาให้เป็นทักษะที่พูดให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับและคล้อยตามในส่วนของทัศนคติที่ได้จากการเรียนคือ"ปัญหาคือโอกาส"เพราะเชื่อว่าหากไม่มีปัญหาให้เรามาแก้ไขเราก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือขยายศักยภาพตัวเราต่อไป
เป้าหมายต่อไปหลังจากนี้นำจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวเราพัฒนาหอผู้ป่วยและองค์กรต่อไป