จากงาน”บริบาล”สู่”งานบริการ”

T15 สุรชัย ใจคำมา
9 October 2019

จากงาน”บริบาล”สู่”งานบริการ”สมัยก่อนการดูแลประคับประคองให้หายจากโรคก็เพียงพอแล้ว แต่ปัจจุบันด้วยความหลากหลายทางข้อมูล ความง่ายดายในการเข้าถึง หรือความชาญฉลาดในด้านสุขภาพ(Health Literacy)ของประชาชนมีสูงขึ้น ดังนั้นการสนองต่อความต้องการที่สลับซับซ้อนของคนไข้ย่อมเพิ่มขึ้นตาม การดูแลประคับประคองให้หายจากโรคร้ายอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว ฉะนั้นเราลองมาดูว่า เราจะสร้างสรรค์กิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของการบริการได้อย่างไร ในบริบทโรงพยาบาล
1. งานบริการจับต้องไม่ได้(Intangibility) แก้ไขโดยการสร้าง Physical Evidences เช่น มีกระดานลงชื่อเจ้าหน้าที่ หลังทำความสะอาดเสร็จแขวนในตำแหน่งที่คนไข้สามารถดูได้ คลุมเตียง ให้เรียบร้อย เพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสะอาดสะดวกใจที่ได้ใช้คนแรก
2. งานบริการไม่คงที่ (Variability) การทำมารตราฐานการให้บริการ (Service Buleprint) เพื่อให้ผู้ให้บริการได้ใช้เป็นมารจราฐานในการปฏิบัตงานเดียวกัน(ทั้งนี้ต้องแยกจากมาตราฐานฐานการดูแลรักษา)
3. งานบริการไม่สามารถแยกส่วนได้(Inseparability) HR ที่ดี การเสริมพลังอำนาจแก่ผู้ให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ
4. งานบริการเก็บรักษาไม่ได้(Perishabillity) การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องพักในแต่ละหอผู้ป่วย การบริหารการใช้งานห้องผ่าตัด
5. สร้างสร้างรูปแบบการให้บริการรูปแบบใหม่ (Innovation) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Solution ใหม่ๆเพื่อตอบสนองในสิ่งที่คนไข้ขาดไป หรือเราอยากให้คนไข้ได้รับประสบการณ์ที่ดี
ส่วนในแต่ละกิจกรรมของการบริการจะไปตรงใจคนไข้ มากน้อยแค่ไหน จะสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างไรรัรือการบริการที่จะสะท้อนความเป็น Brand DNA ของแต่ละองค์กรออกมา ซึ่งก็จะมีวิธีคิด และเครื่องมือง่ายๆ มาบอกเล่าให้เพื่อนๆในโอกาสต่อไปครับ.....ขอบคุณครับ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →