สิ่งที่ได้จาก talent❤️

T12 ยุพารัตน์ เชื้อไสย์
17 October 2019

สิ่งที่ได้จาก talent❤️


talent,,, คำสั้นๆที่แสดงถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความมุ่งมั่น ความตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ย้อนไปเมื่อ6 เดือนที่แล้ว จากพยาบาลที่ทำแต่งานดูแลผู้ป่วยไปวันๆ
เมื่อโอกาสเข้ามาหา sriphat talent นับเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่วิชาการ แต่เป็นการเรียนที่ทำให้เราไปปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด พฤติกรรมของเรา กล้าที่จะออกมาจากงานประจำเล็กๆ กล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็น พัฒนาสิ่งต่างๆมากมายจนเรามั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงตวเองให้ออกมาจาก comfort zone
มีหลายสิ่งอย่างที่เมื่อจบการเรียนไปแล้วแต่เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้และต่อยอด ทั้ง IDP และ GDP เพื่อพัฒนาองค์กรของเราต่อไป
และสิ่งสำคัญ,,, จะเป็นคนสวยต้องมีสมอง ❤️

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →