หัวหน้างานที่รัก

A02 Pimpan Kantacome
21 November 2019
Image Description

หัวหน้างานที่รัก


เมื่อฤดูแห่งการประเมินมาเยือน 🙈

จากงานวิจัยพบว่า ผลการประเมินของหัวหน้างาน
ในการประเมินระบบ 360 องศา

“ไม่สอดคล้อง” กับผลการประเมินจากมิติอื่น

อีกแล้ว “หัวหน้างาน” อีกแล้ว..

หลายงานวิจัย พบว่า หัวหน้างานเป็นปัจจัยหลัก
ในหลายเรื่อง อาทิ
: การคงอยู่หรือการออกของทีม (engagement)
: ผลงาน ของทีม (performace)
: ความรู้สึกมีส่วนร่วมของทีม (collaboration)
: และอื่นๆ อีก....

ไม่แปลกที่บางครั้งหัวหน้างานก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน
หลายคำถามจากเหล่าหัวหน้างาน

: strong เบอร์ไหน ในท่ามกลาง GenY,Z,C
: performane เท่าไหร่ถึงเรียกว่า perform
: empathy ระดับใด จะครองใจทีม

กลับมาที่การประเมิน งานหัวหน้าที่เลี่ยงไม่ได้

Q: ถ้าคุณเป็นหัวหน้างาน 😎
อะไรคือสิ่งจำเป็นที่ต้องทำก่อนประเมินคนอื่น?
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →