พนักงานมีมุมมองอย่างไรต่อผลการประเมินแบบ 360 องศา

A02 Pimpan Kantacome
2 July 2020
Image Description

พนักงานมีมุมมองอย่างไรต่อผลการประเมินแบบ 360 องศา


องค์กรนำการประเมินสมรรถนะ (competency) ในรูปแบบ 360 องศา มาใช้เป็นครั้งแรก

โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ

1 เพื่อต้องการมองเห็น base line ของพนักงาน
2 เพื่อต้องการพัฒนาพนักงานให้ตรงสมรรถนะที่พึงประสงค์

สิ่งที่องค์กรทำ หลังจากการประเมิน ก่อน ให้ Feedback คือ สำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อผลการประเมิน

🥳 62.5% ยอมรับพร้อมนำไปพัฒนาตัวเอง
🥰 10% ประเมินตัวเองต่ำไป
😅 10% ผลประเมินตรงบางส่วน
🤔 อีก 17.5% เป็นการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เช่น สูงไป ต่ำไป รู้มุมมองของคนอื่น ฯลฯ

พนักงาน 95.65% 🎉 พึงพอใจในผลประเมินใน ระดับปานกลาง - มาก โดยแบ่งได้เป็น

💪 28.26% พึงพอใจมาก (100%)
💪 54.35% พึงพอใจค่อนข้างมาก (75%)
💪 13.04% พึงพอใจระดับปานกลาง (50%)
💪 และ 4.35% มีระดับพึงพอใจน้อย (25%)

การสำรวจทำให้เห็น “บรรยากาศ“ องค์กร
และ “ความรู้สึก“ ของพนักงานที่มีต่อการประเมิน

เป็นประโยชน์ต่อหัวหน้างานจัดกระบวนการให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ

💡 การประเมิน 360 องศา และ
💡 การสำรวจเชิงคุณภาพ
ทั้งหมดทำเสร็จ ภายใน 1.5 เดือน ด้วย #Favpo
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →