คำถามคาใจ ทำไมองค์กรต้องประเมินผลพนักงาน

Admin Favpo
27 November 2020
Image Description

คำถามคาใจ ทำไมองค์กรต้องประเมินผลพนักงาน


เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน มีองค์กรติดต่อมาว่าจะใช้ Favpo ไปทำการประเมินพนักงาน ต้องการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปพิจารณาเงินเดือน ... แต่ยังไม่รู้ว่าจะประเมินด้วยอะไรบ้างดี 😇

สองประเด็นที่จะถูกหยิบมาเป็นเหตุผลในการประเมินพนักงานเสมอ คือ
1. ประเมินผลการทำงานและ
2. ปรับเงินเดือน ให้โบนัส

เป็นอะไรได้อีก กับคำถามที่ว่า ทำไมองค์กรต้องประเมินพนักงาน

อยากจะชวนคิดในมุมที่ต่างไป คือ ในมุมขององค์กร จะได้พบว่า

1. ความสำเร็จต้องวัดได้ หากวัดไม่ได้หรือไม่ได้วัด จะกลายเป็นเพียง “สิ่งที่เกิดขึ้น”

เป็นไปได้ไหมว่า การประเมินพนักงานคือ จุดวัดความสำเร็จขององค์กรระดับไมโคร (Micro Success) หากเราบอกได้ว่าความสำเร็จของพนักงาน 1 คนคืออะไร เราก็บอกได้เช่นกันว่า “ความสำเร็จขององค์กร” คืออะไร ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดพนักงานให้สอดคล้องกับความสำเร็จขององค์กรที่วัดได้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบและขบคิด เพื่อให้ “ความสำเร็จเป็นสิ่งที่วัดได้”

2. ประเมินผลเป็นเรื่องของ Collaboration และ Communication ระดับองค์กร

หลายองค์กรรู้สึกเหมือนประเมินทั้งปี ทั้งที่ประเมินปีละ 2 ครั้ง เพราะประเมินแต่ละครั้งใช้เวลานาน ประเมินรอบครึ่งปีเสร็จตอนจะเริ่มประเมินรอบปลายปีพอดี วนซ้ำไปแบบนี้ HR ก็ไล่บี้ พนักงานก็ “เบื่อหน่าย” ผู้บริหารก็ “เมื่อไหร่เสร็จ” ประเมินไม่ใช่ความรับผิดชอบของ HR ฝ่ายเดียว

องค์กรขนาดไม่เกิน 300 คน การประเมิน คือ อีกเครื่องมือที่ทำให้เกิดการคิดและทำงานแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) ตั้งแต่ขั้นตอนของการกำหนดตัวชี้วัด ที่ระดับผู้นำ/ผู้บริหารขององค์กร ต้องร่วมกันออกแบบและกำหนด ให้มีความสอดคล้องในระดับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร จากนั้นนำไปถ่ายทอด (Communication) ให้คนในทีมของตนได้ “เข้าใจ” และ “มองเห็น” เป้าหมายที่วัดได้ในแบบเดียวกันของแต่ละฝ่าย/แผนกหรือกลุ่ม และสามารถออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดหรือเป้าหมายตัวเอง “ที่ต่างกันแต่ไปทิศทางเดียวกัน” กับองค์กร เช่นนี้แล้ว การประเมินจึงไม่ใช่เรื่องของ HR เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป

3. สะท้อนวัฒนธรรมองค์กร (Culture) และวิถีปฏิบัติ (Way of Work)

“ผลประเมินไม่เรียล (real) เลย”/“ไม่ให้สะท้อนความจริง” นี่ก็ได้ยินบ่อย

ในกระบวนการประเมิน สิ่งที่เรามองเห็น/รับรู้ ความเป็นจริงในการทำงานของพนักงานมักจะไม่ตรงกับผลประเมินที่ออกมา มีอยู่ 2 เหตุหลัก ๆ คือ
• ผู้ประเมินกลัวถูกเกลียด
• ตัววัดไม่สะท้อน

บ่งบอกได้ว่าคนของเรามีวิถีปฏิบัติ (Way of work) มุ่งตัวเองให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ มากกว่า การมุ่งผลลัพธ์เพื่อส่วนรวมของทีม เหมือนลูกทำ “ผิด” แล้วบอกว่า “ถูก” เมื่อเป็นกันมากกว่า 50% ในองค์กร จึงกลายมาเป็นวัฒนธรรม (Culture) แบบ “รักลูก (น้อง) ไม่ถูกทาง” “เกรงใจ” “ไม่ตรงไปตรงมา” แต่เรียกวัฒนธรรมนี้ว่า “เรารักกัน”

4. จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

ในหนังสือ “สูตรสำเร็จ 90 วัน ผู้นำคนใหม่” วิธีการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร วิธีแรกเลย คือ การเปลี่ยนวิธีการประเมินผลงานและการสร้างแรงจูงใจ ด้วยการเปลี่ยนวิธีวัดผลที่ใช้วัดความเสร็จ จากนั้นกำหนดเป้าหมายสำหรับพนักงานให้สอดคล้องกับตัววัด (คัดลอกมาเลย) แล้วมาวางแผนสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกันไป จุดตั้งต้นสำคัญเสมอสำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ว่า “อยู่อย่างนี้” ก็ดีอยู่แล้ว โปรดอย่าลืมยุคนี้ “อยู่อย่างนี้ = ถอยหลัง” นะคะ

เรามาถึงจุดที่ต้องมีมุมมองใหม่ ๆ สำหรับการประเมินพนักงานแล้วนะคะ เพราะเรื่อง Performance เป็นเรื่องจริง (จัง) ที่ต้องวัดผลได้และเป็นจุดพลิกธุรกิจได้เช่นกัน .. 😇
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →