“ความรู้สึกผิด” เมื่อต้องตัดสินใจ

Admin Favpo
25 February 2021
Image Description

“ความรู้สึกผิด” เมื่อต้องตัดสินใจ


สถานการณ์ที่องค์กรต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง “คน“ เรียงตามลำดับ ง่าย - ยาก

1. รับคนใหม่
2. เลือกตัวแทนบริษัท
3. คัดเลือกทีมทำงาน
4. เลื่อนขั้น/เปลี่ยนตำแหน่ง/โยกย้าย และ
5. คัดคนออก

ทั้ง 5 สถานการณ์นี้มีความยากในแต่ละจุด แต่ละระดับไม่เท่ากันและยังส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับที่ต่างกันอีกด้วย

ดังนั้น ผู้ที่ตัดสินใจในฐานะองค์กรจึงตกที่นั่งลำบาก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ “ความรู้สึก“ ขับเคลื่อน ตัดสินใจแบบไหนถึงจะดีกับเรา กับเขา กับองค์กร และจะไม่รู้สึกผิดในตอนหลัง

ความรู้สึกเป็นเรื่องส่วนบุคคล ค่อนไปทางประโยชน์ส่วนตน และมีความเข้มข้นจนอาจทำให้หลงลืมไปว่า เรากำลังตัดสินใจในฐานะขององค์กร บนประโยชน์ของส่วนรวม

ทางออกที่เป็นทางเลือกที่ดี คือ การมีข้อมูล (DATA) ที่มากเพียงพอและหลายมิติ สำหรับการตัดสินใจ

🪀 Evidence: ข้อมูลเป็นหลักฐานที่ปรากฎชัดและเชื่อถือได้
🪀 Doubt: ขจัดความคลางแคลงสงสัย และเปิดเผยมุมที่มองไม่เห็น
🪀 Number: วัดเป็นตัวเลขได้ยิ่งชัดเจน (Number Never Wrong)
🪀 Bias: ลดทอนความลำเอียงอันเกิดจากความรู้สึก

อุปสรรคที่ตามมาคือ

1. ข้อมูล หรือ DATA ที่มากพอ ทำให้คนต้องทำงานเพื่องาน หรือ เพื่อให้มีหลักฐานว่าทำงาน กลายเป็นทำงานไม่จบซักที (work for work) มีรายงานว่าคนทำงานใช้เวลากว่า 25% ต่อสัปดาห์ในการนี้

2. ความมหาศาลของ DATA ทำให้ผู้รับผิดชอบต้องใช้เวลาเพื่อการจัดเก็บ คัดแยกและประมวลผล ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นไม่ทันการณ์ และ ที่ทำได้ก็ไม่เพียงพอ

3. ความเบื่อหน่ายของคนทำงานจึงเกิดขึ้นจากการทำงานซ้ำๆ ทำให้หลายองค์กรละทิ้ง จึงกลับทำแบบเดิม ตัดสินใจด้วยวิธีเดิม และเติบโตแบบเดิม ๆ

ทางออกซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการรวบรวม จัดเก็บ แยกแยะ และประมวลผล ให้ได้ข้อมูลที่พร้อมต่อการตัดสินใจ คือ นำเทคโนโลยีที่ช่วยบริหารจัดการคนทำงานเข้ามาใช้ในองค์กร ตั้งแต่การบันทึกเวลางาน เงินเดือน มอบหมายและส่งมอบงาน รวมถึง platform ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีมากมายหลายระบบให้เลือกใช้ ทั้งหมดมุ่งเป้าไปสู่การมี “DATA“

อย่าปล่อยให้ตัวเอง “รู้สึกผิด“ เมื่อต้องตัดสินใจอีกเลย

Favpo: Pocket HR, bring performance in everyday work
⭐️ จะช่วยให้องค์กรมีข้อมูลคุณภาพหลากหลายมิติและมากเพียงพอในการตัดสินใจเรื่อง “คน“
⭐️ ทำให้การ input ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย สะดวก สบาย บนมือถือและเวปไซต์
⭐️ ขยันเหมือน 7-11 ทำงานเป็นผู้ช่วย HR แบบ 24*7 แบบไม่บ่นเหนื่อย
⭐️ ส่งมอบข้อมูลให้องค์กรได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ Internet

คุยกับเรา ปรึกษาเรา ศึกษาข้อมูลของเรา และใช้เราเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพคน ผลิตผลลัพธ์และในองค์กรของคุณ แล้วคุณจะไม่ “รู้สึกผิด“ อีกต่อไป

#ประเมิน360และKPI
#KPI
#HRD

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →