START IT NOW

Favpo User
26 February 2022
Image Description

START IT NOW


สรุปสไลด์ความรู้จาก อ.ณัฐชา
:::
การที่จะเริ่มอะไรก็ตาม
สิ่งแรกคือ “ตั้งเป้าหมายก่อน”
จะเริ่มอะไร แล้วไปสิ้นสุดที่ไหน ผลลัพธ์ที่ได้ต้องการอะไร
จากนั้นถึงวางแผนและลงมือทำ
ปกติเวลางานรีบๆ ก็ไม่ค่อยได้วางแผน กระโดดลงไปทำเลย
ถึงต้องมีขั้นตอนประเมินผลด้วย ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหน
อยู่ในเส้นทางที่กำลังจะไปหรือเปล่า
:::
การบันทึกเป็นเครื่องมือช่วยอย่างนึง ให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน
คนที่ถนัดบันทึกจะได้ประโยชน์จากการนำสิ่งที่บันทึกมาทบทวน
เรียนรู้และปรับปรุงจากหลักฐานที่บันทึกไว้
:::
การบันทึกใช้เวลา และบางทีเรามีเวลาน้อย ทีนี้ก็ได้กลับมาทบทวนว่าเวลาที่เรากำลังจะใช้เพื่อบันทึกเหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อความก้าวหน้านั้น…..
สำคัญไหม? อาจจะไม่สำคัญ หากไม่คิดว่าเรื่องนี้สำคัญ
จำเป็นไหม? อาจจะไม่จำเป็น ถ้ายังไม่เห็นประโยชน์
คุ้มค่าไหม? อาจจะไม่คุ้มค่า หากยังไม่ให้คุณค่า
:::
วิธีคิดแบบใช้ปัจจัย สำคัญ จำเป็น คุ้มค่า สามารถนำมาใช้ตัดสินใจได้กับทุกเรื่อง
และสำหรับแอดมิน การบันทึกสำคัญและคุ้มค่าพอที่จะเป็นร่องรอยให้ตัวเราได้กลับมาศึกษาค้นคว้าปรับปรุงตนเองค่ะ 🍀👍🏻

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →