Six keys to leading positive change

Pichapong Adsavavipas
23 March 2022

Six keys to leading positive change


มีช่วงนึงในการทำงานแล้วรู้สึกเหนื่อย และท้อกับในการนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และก็คิดว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงมันก็โหดร้าย จนทำให้ท้อบ้าง

ตอนนั้น Work from home ได้ยินแฟนกำลังฟังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ lead change เลยขอฟังบ้างเป็น TED Talk ของ Professor ท่านนึงของ Harvard Business School ที่มีโอกาสทำงานกับ leader เป็นหมื่นคน พูดได้เข้าใจง่าย และสรุปเป็น 6 ข้อที่ leader ควรใช้ในการนำการเปลี่ยนแปลงครับ

Six keys to leading positive change

1. Show up : ทำให้ทุกคนแสดงตนออกมา ทำให้มีตัวตน ให้เห็นถึงความสำคัญของทุกคน

2. Speak up : พยายามพูดคุยมากขึ้น ให้คนในทีมสามารถช่วยกันหาแนวทางใหม่ๆเสมอ

3. Look up : นึกถึง Vision, Mission,Value ของเราเสมอว่าเรากำลังทำเพื่ออะไร

4. Team up : หา partner ที่ดี เราไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จคนเดียวได้

5. Never give up : อย่ายอมแพ้ง่ายๆ

6. Lift others up : พยายาม share success recognition ให้กับทีมเพื่อให้รู้สึกถึงความสำเร็จร่วมกัน

ชอบ Quote นึง Everything looks like a failure in the middle จริงมากๆ แต่ต้องไม่ยอมแพ้ และหาทางแก้ไขจนงานสำเร็จให้ได้

ข้าว PDRM
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →