digital asset สู่ hard asset

Natthaphon Ousupcharoenchai
26 May 2022
Image Description

digital asset สู่ hard asset


ปัจจุบันกระแส nft หรือ งานศิลป ในรูปแบบ digital เป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งการสะสม และการใช้เกร็งกำไรทำให้มีนักพัฒนากลุ่มหนึ่งได้ทำงานศิลปรูปลิงหน้าเบื่อ (bored ape) ขึ้นมา และเปิดให้ผู้มีชื่อเสียงทุกวงการได้เป็นเจ้าของ digital asset ชิ้นนี้โดยแต่ละงานจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก บางชิ้นงานมีมูลค่าสูงถึง 100 M usd จากนั้นมีชาวเวียดนามชื่อ andy ได้สังเกตการพูดคุยกันใน social media ว่าถึงแม้งาน ศิลปะจะอยู่ใน รูปแบบ digital แต่ผู้เป็นเจ้าของก็อยากสัมผัสชิ้นงานจริงๆ และอยากมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันกับผู้ที่ถือครองคนอื่นๆ ดังนั้นจึงตัดสินใจเปิดร้าน burger และนำงาน bored ape มาเป็นภาพบน packaging จนสามารถสร้างรายได้มากมายจากลูกค้าที่ไม่เพียงแต่สะสมงานศิลปในรูปแบบ digital asset แล้ว ยังสะสมในรูปแบบของ hard asset ด้วย ซึ่งเป็นการใช้ creativity เพื่อ fulfill ความต้องการนั่งเอง

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →