“HR“ เสมือน “คนปลูกต้นไม้“

Sakon Sriwangprai
1 June 2022
Image Description

“HR“ เสมือน “คนปลูกต้นไม้“


🎯เป้าหมาย คือ ปลูกต้นไม้ทุกต้นให้เจริญงอกงาม🪴🥀🌳

🏆คุณสมบัติที่พึงมี คือ รักการปลูกและดูแลต้นไม้ พร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจว่าต้นไม้ชนิดนั้น..เป็นไม้ใบ ไม้ดอก หรือ ไม้ผล / ชอบแดดจัด หรือ ชอบแดดรำไร / ต้องปลูกลงดิน หรือ แขวน / ต้องการน้ำมาก หรือ น้อย / จะต้องใส่ปุ๋ยอะไร และตอนไหน เป็นต้น

🚨ข้อชวนคิด..หากคนปลูกต้นไม้ประเภทใบสวยงามที่ต้องอยู่ในที่ร่มหรือแดดรำไร แต่ไปปลูกในจุดที่โดนแดดจัด ใบก็จะแห้งและไหม้ได้..เสมือนคำที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “Put the right man on the right job“ นั่นเอง⛳️

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →