ปิยนุช บุญกอง
25 March 2019
Image Description

Waste life

ความสูญเปล่าในชีวิต หรือ การมีชีวิตที่สูญเปล่า เกิดจากการกระทำหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาแล้ว ตนเอง คนรอบกาย และสังคม เกิดความรู้สึก "เสียเวลา เสียอารมณ์ ไม่มีประโยชน์"
....บันทึกไว้เตือนตัวเอง ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม