คนเรามักจะ "ล้มเลิก" กัน....เวลาไหน 🤨🤔🤨

นพดล กิตติวราฤทธิ์
1 April 2019

คนเรามักจะ "ล้มเลิก" กัน....เวลาไหน 🤨🤔🤨
ไม่น่าเชื่อ แต่ก็พบได้จริง ไม่ว่าจะเรื่อง การเรียน (โดยเฉพาะระดับ ป.โท ป.เอก) การทำงานทั้งส่วนตัวหรือทำงานบริษัท ที่คนเราจะ "ล้มเลิก" โดย หยุด ถอดใจ ไม่ไปต่อ ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 🤔🙄😑
1. ล้มเลิก...เวลาที่ "ใกล้จะประสบความสำเร็จ...เหลืออีกเพียง 10% (When you re close to finish line) "😑😐😑
: มีผู้รู้วิเคราะห์ว่า อาจเป็นจากการ "ประเมินเวลาที่จะใช้กับ 10% สุดท้าย...น้อยเกินไป หรือเก็บสิ่งทียาก หรือสิ่งที่ไม่ชอบไว้ทีหลัง" จึงเป็นเหตุให้ต้องใช้เวลามาก จนตัดสินใจล้มเลิกไปเสียก่อน
2. ล้มเลิก...เวลาที่ "รู้สึกว่า ไม่มีความก้าวหน้า" 😑😐
: ซึ่งมาจากการ "ปล่อยเวลา หรือทิ้งช่วงที่นาน จนหมดไฟ ในการกลับมาเริ่มต่อ"

3. ล้มเลิก..เวลาที่ "รู้สึกถึง สิ่งอื่น ที่น่าสนใจกว่า" 🤡🤠
: มักเป็นกับคนที่ชอบตื่นเต้น ไปกับสิ่งใหม่ๆ แต่ทำอะไรต่อกันไม่ได้นาน

อาจารย์นภดล ร่มโพธิ์ ได้สรุปวิธื/ แนวคิดจากการ หรือเขียนบที่มีผู้วิจัย "ป้องกัน..การล้มเลิก" โดยให้พิจารณา ดังนี้
ก. กลับไปประเมินว่า "งานของคุณ สำเร็จไปแล้วกี่ % ถ้าเลิกตอนนี้ จะคุ้มค่าหรือไม่
ข. เราต้องการ "เลิก" จริงๆ รึเปล่า
ค. เราเลิก เพราะ พบสิ่งที่ "น่าสนใจกว่า " แล้วความสนใจนั้น จะอยู่กับเราได้นานจริงหรือไม่
ง. เราจำป็นต้อง "ล้มเลิก" อย่างหนึ่ง เพื่อไปทำอีกอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว จริงหรือ สามารถทำไปพร้อมๆ กัน ได้หรือไม่ 🤔🤨😐
I love Nopadol s Story | EP 232 คนเรามักจะล้มเลิกกันเวลาไหน, let s play it!
https://www.podbean.com/media/share/pb-53raz-a896fe


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →