EP 36 เราควบคุมตัวเองได้น้อยกว่าที่คิด และควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่คิด

T30 ธิดาลักษณ์ ธิมาชัย
4 April 2019

EP 36 เราควบคุมตัวเองได้น้อยกว่าที่คิด และควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่คิด


มนุษย์เราคิดว่าเราควบคุมตัวเองได้มากกว่าที่ทำได้และควบคุมสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่า แต่จริงๆแล้วเราควบคุมตัวเองได้น้อย และความคุมสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า มีคนส่วนน้อยที่ควบคุมตัวเองได้มากกกว่า เราต้องจัดการสิ่งแวดล้อมตอนเราใจแข็งที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การทำงานของเรา ทำงานกับคน เราจัดการคนอื่นไม่ได้ แต่เราจัดการสิ่งแวดล้อมเราได้ เช่นจัดโต๊ะทำงาน จัดโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ วางรางวัลหรือสิ่งของที่เราภาคภูมิใจไว้ในที่ที่เรามองเห็นหรือแม้แต่หัวหน้างานtoxic เพื่อนร่วมงาน toxic เราหลีกเลี่ยงได้ แต่เมื่อจำเป็นเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเค้าตอนที่ไม่toxicเพราะคนเราไม่ได้toxicตลอดเวลา การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับในความต่าง เลือกเวลาและโอากาสที่เหมาะสมในการพูดคุยหรือสื่อสารกัน ผลงานที่ดีก็จะออกมาเกิดกับคนไข้และองค์กรของเรา

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →