Listen to The Secret Sauce EP.96 รู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายในงานและความสุขในชีวิตให้เจอ ด้วย Design Thinking by THE STANDARD Podcast #np on #SoundCloud

T38 ปิยะพงษ์ พาพิทักษ์
4 April 2019

Listen to The Secret Sauce EP.96 รู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายในงานและความสุขในชีวิตให้เจอ ด้วย Design Thinking by THE STANDARD Podcast #np on #SoundCloud


ปรับเป้าหมายในชีวิต passion ในการทำงาน และ ชีวิต โดยใช้หลัก Design thinking
Passion ในชีวิตคืออะไรและ เป้าหมายในชีวิตคืออะไร ในชีวิตคนคนหนึ่ง คำถามนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอน เป็นคำถามที่ตอบได้ยาก
Design thinking หรือ Designing your life จึงเป็นคอสเรียนที่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากที่ Standford ว่าด้วยการออกแบบ เป้าหมายในชีวิต เพื่อ Work life balance ในสัดส่วนที่แต่ละคนต้องการ โดยใช้โมเดล design thinking ของ business model โดยมีสำรวจจุดยืนของตัวเองโดยแบ่งชีวิต เป็น 2 ส่วน แล้วตั้งคำถาม

Workview

1.Who are you (คุณคือใคร)
2. What are you doing? (คุณกำลังทำอะไร)
3. What does work mean ? (การทำงานของคุณมีความหมายอะไร )
4. Do you like your work? Why/Why not?
(คุณชอบงานที่ทำอยู่หรือไม่ เพราะอะไร)
5. What defines good or worthwhile work?
(ลองนิยามความหมายของ ‘งานที่ดีและมีคุณค่า’
6. How does money, experience, growth, and success have to do with it?
(คุณพอใจกับเงิน ประสบการณ์ การเติบโต และความสำเร็จในตอนนี้มากแค่ไหน)

Lifeview

1 เป้าหมายในชีวิต : มีความสุข
2 คุณให้ความหมายกับอะไร :งาน คนรัก ครอบครัว เวลา
3 ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นดีหรือไม่ดี
4 ชอบชีวิตตอนนี้ไหม : ชอบนะ แต่มีหลายอย่างที่ดี
5 เชื่อในดวงไหมมีอิทธิพลแค่ไหน : เชื่อในกฎแห่งกรรม เรื่องดวง ไม่เชื่อ

ทำ Dash board เพื่อแสดงให้เห็นถึง 4 เรื่องที่ให้ความสำคัญ
1 work
2 play
3 love
4 health
ในคะแนน เต็ม100 ในแต่ละส่วนว่าได้เท่าไหร่ แล้วเปรียบเทียบ แล้วพอใจไหม อยากปรับอะไรไหม ใน 2 สัปดาห์ ตั้งเป้าหมายแล้วลองทำดูว่าจะเปลี่ยนเฃแปลงอะไรไหม ว่าแล้วก็ เริ่มม...


Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →