Evaluation

ประเมินพนักงาน 360 องศา, ประเมิน KPI เพื่อให้ทราบถึง สมรรถนะ
ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ประเมินผลพนักงาน (Evaluation)


check_box องค์กร/บริษัท
check_box_outline_blank ผู้ใช้ทั่วไป

ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด ให้ผลชัดเจน ตรงเวลา ให้ admin สามารถจัดการพนักงาน จัดชุดแบบประเมิน จัดการความสัมพันธ์และจัดการการประเมินได้โดยง่าย ทำการประเมินได้ผ่าน application แสดงผลการประเมินแบบเรียลไทม์ รูปแบบการประเมิน

1. ประเมินในรูปแบบ 360 องศา และการให้ Feedback
2. ประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI)


กำหนดการประเมิน

 • เลือกรูปแบบการประเมินได้ 3 รูปแบบ คือ ประเมิน 360 , ประเมิน KPI , ประเมิน Core Value
 • จัดการรายชื่อพนักงาน ผู้มีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ในการประเมิน
 • กำหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต้องการ สำหรับออกแบบฟอร์มการประเมิน
 • รองรับการประเมิน 180/ 270/ 360 องศา
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ประเมิน
 • ประเมินได้ไม่จำกัดลำดับชั้น
 • สร้างแบบฟอร์มประเมินได้ไม่จำกัด มากว่า 100 ฟอร์ม
 • ลงทะเบียนใช้งานได้ทันที ทางเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
 • ประเมินผ่านทางเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น หรือ ส่งลิงค์ประเมินไปทางอีเมล
 • ทุกครั้งที่เริ่มประเมิน ระบบสามารถแสดงผลแบบ real time
 • ออกรายงานผลในภาพรวมขององค์กร และรายบุคคล
 • ประเมินได้บ่อยขึ้นกว่าเดิม เป็นรายไตรมาส
 • หมดปัญหาเรื่องการติดตั้งระบบ ค่าบริการรายปีทั้งหลาย
 • ประเมิน KPI สามารถใส่จำนวนตัวเลขที่ต้องการ แล้วระบบจะเปลี่ยนเป็นคะแนนประเมิน 1 ถึง 5 หรือ คะแนนที่ต้องการให้
 • ประเมิน KPI สามารถใส่จำนวนตัวเลขล่วงหน้าจากระบบอื่น เพื่อเอาคะแนนมารวมเป็นผลการประเมินได้

ความสามารถของระบบประเมิน (Evaluation)

1. จัดการพนักงาน
มีระบบ admin จัดการพนักงาน นำพนักงานเข้าระบบได้ทั้งบันทึกในระบบ หรือนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ file ระบุตำแหน่งพนักงาน กำหนดหัวหน้างานตามสายงานหรือตามความต้องการ สร้างโครงสร้างองค์กรอัตโนมัติตามข้อมูลพนักงาน เลือกให้พนักงานสามารถดูรายงานผลการประเมินที่ได้รับของตนเอง เก็บประวัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

2. จัดการความสัมพันธ์
ระบุผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินทั้งแบบรายคน รายกลุ่ม และ 360 องศา (ตัวเอง หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา) รองรับการกำหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละระดับชั้นองค์กรหรือกลุ่มระดับชั้นองค์กร และพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ รองรับการกำหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลได้ ผู้ประเมินสามารถกำหนดค่าน้ำหนักของแต่ละหัวข้อการประเมินได้ ระบุความเห็น (Feedback) ที่มีต่อพนักงาน พร้อมกับคำถามตามชุดประเมิน รองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีผู้ประเมินมากกว่า 1 คน กำหนดผู้ประเมินโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือระบุชื่อ ผู้ที่จะทำการประเมิน

3. จัดการชุดประเมิน
ออกแบบชุดประเมินได้โดยการกำหนดโครงสร้างและสัดส่วนหัวข้อการประเมิน กำหนดรูปแบบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของ templates กำหนดสัดส่วนในการประเมินเป็น % ให้กับผู้ประเมินในแต่ละรอบการประเมินได้ กำหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยงานได้ ระบุความเห็น (Feedback) ที่มีต่อพนักงาน พร้อมกับคำถามตามชุดประเมิน รองรับการประเมินที่ใช้หลายชุดประเมิน ทั้งแบบระบุรายคน รายกลุ่ม เลือกตัวชี้วัดสมรรถนะ (competency) และพฤติกรรม (behavior) ได้จากคลังสมรรถนะในระบบ Input ตัวชี้วัดเฉพาะกิจการเข้าไปได้ หรือ ใช้แบบผสมจากคลังสมรรถนะ

4. จัดการประเมิน
ทำการประเมินได้ทั้งบน application และ website รองรับการประเมินผลสมรรถนะ (competency) 360 องศา กำหนดวันประเมินผลล่วงหน้าได้ จัดการประเมินเป็นแบบรอบการประเมิน เปิดพร้อมกันหลายรอบได้ รองรับการกำหนดน้ำหนักให้กับการประเมิน (Weight Average)

5. ระบบรายงาน 3 ส่วนหลัก (ตัวอย่างรายงานการประเมินผลกรุณาติดต่อ)

5.1) รายงานส่วนบุคคล
แสดงผลการประเมินแบบ Realtime ผ่าน application กำหนดเวลาแสดงผลการประเมินตามความต้องการ แสดงแบบประเมินทุกหัวข้อพร้อมทั้ง Feedback ข้อความในรูปแบบ PDF

5.2) รายงานระดับองค์กร
แสดงผลการประเมินแบบ Realtime ดูผ่าน website ด้วยรหัสเฉพาะกิจการ รายงานแสดงตามประเภทของการประเมินที่เลือกใช้ เช่น 360 องศา หรือ KPI หรือ ทั้ง 2 แบบ การแสดงผลมี 3 ส่วนหลัก คือ ตัวเลข กราฟ และตัวหนังสือ ตามโครงสร้างการประเมินที่กำหนด แสดงลำดับคะแนนแต่ละหัวข้อการประเมิน แยกรายคน รายแผนก เลือกดูรายงานได้ตาม ตัวชี้วัด รายชื่อพนักงาน ตามแผนก ฝ่าย สาขา และอื่น ๆ ตามข้อมูล ระบุตำแหน่งของผู้ถูกประเมินตาม 9 box grid

5.3) รายงานส่วนแอดมิน
Tracking Report รายงานติดตามการประเมินผล สำหรับ HR หรือ Admin บริษัทสำหรับตรวจเช็คการประเมินและติดตามการประเมินในแต่ละรอบ


1) ประเมินบนแอพพลิเคชั่น


2) ประเมินบนเว็บไซต์

จุดเด่นของระบบ


1 มีคลังข้อมูลสมรรถนะ (competency) และพฤติกรรม (Behavior) ให้เลือกใช้สำหรับการประเมินแบบ 360
2 ยืดหยุ่นกับการประเมินแบบหลายชุดประเมิน และการประเมินแบบข้ามสายงาน
3 ระบุชื่อพนักงานแบบเรียงลำดับตามตัวชี้วัดตามผลการประเมิน (Top 10/Bottom 10)
4 ประยุกต์ใช้กับการประเมินในรูปแบบอื่นโดยกำหนดโครงสร้างการประเมินให้ชัดเจน
5 บริการอ่านผลประเมินและคำแนะนำเพื่อการพัฒนาพนักงาน 3 ชั่วโมง

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →