Survey

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์
จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ

สำรวจภายในองค์กร (Survey)


check_box องค์กร/บริษัท
check_box_outline_blank ผู้ใช้ทั่วไป

- สำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
- เหมาะสำหรับใช้เพื่อการค้นหาอย่างมีวัตถุประสงค์
- ระบบสำรวจมาตรฐานในระบบ มี 3 เรื่อง คือ การสำรวจทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร
   การสำรวจวัฒนธรรมองค์กร และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
- รองรับการสำรวจอื่นที่มีวัตถุประสงค์และมีแบบสำรวจไว้แล้ว
- เลือกสำรวจได้ทั้งองค์กร และ ภายนอกองค์กร
- ทำการสำรวจบน Application และ ส่ง link
- เลือกสร้างแบบสำรวจได้ทั้งแบบตัวเลข ข้อความ กำหนดตัวเลือก หรือคำถามปลายเปิด
- เลือกระบุช่วงเวลาและกำหนดหัวข้อการสำรวจเฉพาะแต่ละองค์กรได้
- Export/print รายงานในรูปแบบ PDF file

จุดเด่นของระบบ


- ค้นหาสิ่งที่คนให้ความสนใจจากการตอบคำถามในนแบบสำรวจ
- จัดทำรายงานการสรุปสำรวจได้ โดยเขียนคำอธิบายผลการสำรวจในหน้าสรุปผลได้

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →