HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่
ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที

จัดการข้อมูลพนักงาน (HR)


Features ที่ช่วยจัดการงานเอกสารของ HR และพนักงานให้มาอยู่บนระบบ

ลดงานเอกสาร จัดการสะดวก
ทันสมัย ออนไลน์เรียลไทม์

check_box องค์กร/บริษัท
check_box_outline_blank ผู้ใช้ทั่วไป

บันทึกเวลาเข้า - ออกงาน ออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ระบุสถานที่ และลงเวลานอกสถานที่ หรือจะลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือ ครบครัน ทันสมัย

- มีระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ประวัติพนักงาน และข้อมูลบริษัท
- บันทึกเวลาเข้า – ออกงานแบบออนไลน์ ด้วย GPSและรูปถ่าย
- ระบบลาและอนุมัติผ่าน application
- กำหนดเงื่อนไขการลาได้เฉพาะบุคคล
- กำหนดผู้อนุมัติได้หลายระดับ
- สรุปรายงานทุกส่วนแบบ Realtime
- รายงานการขาด - ลา - มาสายประจำเดือน
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย USER Name และ Password เฉพาะ
- เชื่อมต่อกับระบบ payroll ในระบบ
- รองรับพนักงานมากกว่า 1000 คน

จุดเด่นของระบบ


- เก็บข้อมูลความรู้สึก (emotion) ตอนเข้า - ออกงาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ความผูกพัน และ แนวโน้มการคงอยู่ของพนักงาน
- เชื่อมต่อกับระบบประเมินผลพนักงาน (Evaluation) ระบบสำรวจ (Survey) ประกาศ (Announcement) และระบบอื่น ๆ ของ Favpo

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →