KPI Tracking

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์
ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บข้อมูลตัวชี้วัด (KPI Tracking)

สร้างสูตรการคำนวณได้

check_box องค์กร/บริษัท
check_box_outline_blank ผู้ใช้ทั่วไป

อำนวยความสะดวกในการเก็บตัวชี้วัด และเก็บละสะสมข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด บันทึกข้อมูลแต่ละรายการผ่าน application เก็บและสะสมข้อมูลแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงข้อมูลบนคลาวน์ ลดขั้นตอน ลดเวลาทำงาน แก้ไขคล่อง ทำเสร็จจบบนมือถือ

- เก็บบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคล
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด
- อัพเดทเรียลเทม์ทุกครั้งที่บันทึกข้อมูล
- พนักงานสามารถบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของตัวเอง
- รองรับการบันทึกข้อมูลแบบกลุ่ม
- รองรับกรณีมีผู้บันทึกจากหลายฝ่าย
- รองรับข้อมูลตัวเลข ตัวหนังสือ วันที่และเวลา
- เลือกพนักงานเข้าบันทึกแบบกลุ่ม
- คำนวณผลทันทีเมื่อปัจจัยในการคำนวณครบ
- สามารถสร้างสูตรการคำนวณได้เองแบบไม่จำกัด
- รายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกแต่ละคน
- รายงานสรุปรายวันและรายเดือนตามแต่ละส่วนที่บันทึก

จุดเด่นของระบบ


- สร้างสูตรคำนวณเฉพาะกิจการได้ไม่จำกัดสูตร

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →