Privacy Policy


การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่ง บริษัท แอดดี้ เดอะ เช้นจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการ www.favpo.com และ แอปพลิเคชั่น Favpo ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็น ข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

นโยบายฉบับนี้ บริษัท แอดดี้ เดอะ เชนจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.favpo.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ Favpo ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด

การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์/แอป Favpo นี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย โดยหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ยินยอมให้เรากระทำการดังกล่าวอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อบังคับ หรือประกาศใดที่ขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ยึดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสำคัญ

1) คำจำกัดความ

1.1) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะใช้ข้อมูลนั้นโดยลำพัง หรือใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการระบุตัวตน

1.2) เว็บไซต์ หมายถึง www.favpo.com และ แอป Favpo หมายถึง แอปพลิเคชั่น Favpo รวมเรียก Favpo

2) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

2.1) เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านได้เริ่มเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือทำการติดต่อกับเราไม่ว่าในช่องทางใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1.1) ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างบัญชี (Account) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น อาชีพ ชื่อที่ทำงาน/บริษัท ตำแหน่ง ) ประเทศและเมืองที่อยู่เบอร์ติดต่อ email address

2.1.2) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ต่อวัน จำนวนการคลิกบริการบนเว็บไซต์ บริการที่ท่านใช้งานเป็นประจำ ทั้งนี้ เราอาจมีการใช้ cookies ร่วมด้วยเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ท่าน

2.1.3) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เรา เช่น ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้กรอกลงบนเว็บไซต์ รูปภาพผลงานการออกแบบของท่าน ข้อมูลที่ท่านร่วมกิจกรรมกับเรา และข้อมูลที่ท่านให้เมื่อติดต่อเราซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆ จากเว็บไซต์

2.2) Favpo ให้บริการซอฟต์แวร์ทางด้าน HRD และ HRM อาทิ ประเมินผลพนักงาน ลงเวลา คิดเงินเดือน สำรวจ ตอบคำถาม ติดตามงานและการเรียนรู้ ตลอดจนฟีเจอร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน HRM และ HRD ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว Favpo มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ อาชีพ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลทางด้านภาษี ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า และ อื่นๆ เป็นต้น

2.3) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

2.3.1 สมัครใช้บริการ

2.3.2 ใช้บริการ

2.3.3 มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team)

2.3.4 มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ Favpo แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของ Favpo ได้

2.5) หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษา Password

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ Password ของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้ Password ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4) ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการให้บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแล เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

3) ที่เก็บข้อมูล

เราใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของ Favpo เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ Favpo ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะมีการจำกัดระดับของผู้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

4) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเราเก็บข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1) สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน และติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน

4.2) ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.3) ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชันต่าง ๆ ของเรา

4.4) ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน

4.5) ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์หรือบริการใหม่

4.6) จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด

4.7) วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา

4.8) บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ

4.9) รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของเรา คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน

4.10) สอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่น ๆ ของเรา

5) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1) เราอาจเปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

5.1.1) ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ ที่ให้บริการการสร้าง ดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบ ซอฟท์แวร์ หรือให้บริการอื่นใดที่จำเป็นต่อเราในการให้บริการแก่ท่าน โดยบุคคลเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ประวัติการใช้งานเว็บไซต์

5.1.2) เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เท่านั้น เช่น ชื่อนามสกุล เบอร์โทร อีเมล และข้อมูลผลงานออกแบบ เพื่อให้เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ ติดต่อท่านเกี่ยวกับการว่าจ้างบริการงานออกแบบ

5.1.3) เจ้าของข้อมูลสินค้า เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าของเจ้าของข้อมูลสินค้านั้น ๆ เท่านั้น ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลสินค้าของตน เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสินค้านั้นกระทำการดังต่อไปนี้

5.1.3.1) ติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้า การสำรวจความคิดเห็น โปรโมชันต่าง ๆ ของตน

5.1.3.2) ประมวลผล วัดผล ดำเนินกิจการ ปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาสินค้า สำรวจตลาด และบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาดเกี่ยวกับสินค้าของตน

5.1.3.3) บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพสินค้า

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เราจะดูแลให้บุคคลเหล่านั้นจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5.2) เว้นแต่ที่กำหนดในข้อ 5.1 เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

5.2.1) กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

5.2.2) เปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

5.2.3) เมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ แก่ตัวท่านหรือผู้อื่น หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมายโดยที่เราไม่สามารถขอความยินยอมจากท่าน

5.3) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอาจมีช่องทางสำหรับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น การที่ท่านแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ถือว่าท่านตกลงและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคล เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นแล้ว ทั้งนี้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการกระทำดังกล่าว

5.4) เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อสาธารณชน หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของเรา

5.5) เราขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการปรับโครงสร้าง จำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วย

6) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งการประมวลผลข้อมูล การเก็บข้อมูล และการโอนถ่ายข้อมูล Favpo ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

7) การจัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7.1) เราจะใช้ความพยายามในการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ และเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน หรือกรณีที่ท่านร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

7.2) เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

8) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ ทั้งนี้

8.1) เราจะเก็บรักษาข้อมูลการการสร้างบัญชีของท่านเท่าที่บัญชีของท่านยังคงอยู่ เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้

8.2) เราจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อผลประโยชน์ทางกฎหมาย เพื่อรักษาความปลอดภัย และเพื่อการดำเนินธุรกิจตามที่เราได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8.3) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่าน จนกว่าท่านจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือลบบัญชีของท่าน

9) สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

9.1) สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ได้แก่

9.1.1) ข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชี:

9.1.1.1) ท่านสามารถเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยคลิกที่บัญชีของฉันบนแถบเมนู

9.1.1.2) ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการลบบัญชีของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ในส่วนที่ต้องใช้บัญชีได้

9.1.1.3) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการยกเลิกความยินยอมของท่านได้ภายใน 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันแล้ว เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถาวร

9.1.1.4) ท่านสามารถขอคัดลอก หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อเราทางอีเมล

9.1.2) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หากท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดลอก หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมล ทั้งนี้ หากท่านเลือกลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

9.1.3) การ Unsubscribe: ท่านสามารถทำการ Unsubscribe การแจ้งเตือน หรือข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือการตลาดของเรา รวมถึงขอให้เราลบหรือหยุดทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดของเราได้ โดยทำการ Unsubscribe ที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดที่ท่านได้รับ อย่างไรก็ดี การแจ้งเตือนหรือข้อความฉุกเฉินจะยังคงส่งถึงท่านอยู่

9.2) สิทธิของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้นอาจถูกจำกัดในบางกรณี เช่น เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9.3) หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดติดต่อเราทางอีเมล

10) การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.1) ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้ท่านได้พิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่ท่านใช้บริการทางเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง

11) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

11.1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11.2) การให้บริการของ Favpo นี้ โดยบริษัท แอดดี้ เดอะ เช้นจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

ที่อยู่: 313/2 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อีเมล: askfavpo@gmail.com

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →